VEP-Alert
ระบบแจ้งเตือนภัยทางระบาดวิทยา


ปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในระบบระวังเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจึงต้องการความรวดเร็ว และครอบคลุม ในการรายงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค

เกี่ยวกับ Vep-Alert

แนะนำ VEP-Alert


โรคระบาดเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในการแจ้งข้อมูลป่วยลงไปยังพื้นที่เพื่อดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคยังพบปัญหา เวลาที่ใช้การแจ้งข้อมูลล่าช้า(เฉลี่ย 6 ช.ม.) ,การแจ้งข้อมูลผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยนอกไม่ครอบคลุม(80%) , มีขั้นตอนในการติดต่อประสานงานซ้ำซ้อน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน โรงพยาบาลพัฒนานิคมจึงได้คิดค้นนวัตกรรม โดยการนำระบบ IT เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานระบาดวิทยา คือการพัฒนาโปรแกรมระบบแจ้งเตือนภัยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มีชื่อเรียกว่า “VEP-Alert” (เวฟ-อัล-เลิทธ) การพัฒนาระบบนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากโรงพยาบาลลงไปยัง สถานพยาบาล เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบาด ในการพัฒนาระยะแรกตัวระบบจะแจ้งเฉพาะการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพียงโรคเดียว และ ส่งข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ SMS แต่ในปัจจุบันเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เราได้พัฒนาต่อยอดระบบให้สามารถเพิ่มโรคระบาดอื่นๆเข้าระบบได้ และ เพิ่มเติมในส่วนของการส่งข้อมูลผู้ป่วยผ่าน LINE อีกด้วย

เครือข่าย Vep-Alert

หน่วยงานที่ใช้ระบบ Vep-Alert


สสจ.ลพบุรี

Login ระบบ

สสจ.ชุมพร

Login ระบบ

สสจ.ภูเก็ต

Login ระบบ

สสจ.นครนายก

Login ระบบ

VDO แนะนำระบบ


ภาพรวมระบบ

การทำงานผ่านหน้าเวปไซด์

การทำงานผ่าน Smart Phone

Implementation

CONTACT US


พงษ์ศักดิ์ บุญทัด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลพัฒนานิคม

โทร. 0-9099-49603